Europeisk rättsinformatik

Rättsinformatik eller IT rätt finns inte som eget ämne i EU-rätten:s register över gällande unionslagstiftning, därför följer här länkar till ämnen som rör rättsinformatik:

 • distansavtal och elektroniska betalning: 15.20.40 Skydd av ekonomiska intressen (länk)
 • elektronisk handel: 06.10 Principer och villkor (länk)
 • elektronisk kommunikation: 13.20.60 Informationsteknik, telekommunikationer och databehandling (länk)
 • dataskydd inom elektronisk kommunikation: 15 Miljö, konsument- och hälsoskydd – 15.20.10 Allmänt (länk)
 • elektronisk offentlig upphandling: 06.30 Offentlig upphandling (länk)
 • forskning inom teknik: 13.10.30 Forskning och teknisk utveckling (länk)
 • informationssäkerhet och elektronisk data: 16.20 Informationsspridning (länk)
 • personlig integritet och dataskydd: 16.20 Informationsspridning (länk)
 • upphovsrätt o.dyl.: 17.20 Immaterialrätt (länk)

Direktiv av intresse för rättsinformatik

e-handel & konsumentskydd

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (e-handels direktivet)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal (direktivet om distansavtal) – konsoliderat text
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG Text av betydelse för EES (länk)

immaterialrätt

 • WIPO:s fördrag om upphovsrätt (WCT) (EUR-Lex länk)
 • WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram (WPPT) (EUR-Lex länk)
 • Rådets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986 om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (infosoc-direktivet)
 • Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (länk) (konsoliderad)
 •  Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version)
 •  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version)
 • 89/695/EEC: Agreement relating to Community patents – Done at Luxembourg on 15 December 1989 (engelska)

personlig integritet och dataskydd

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation)

yttrandefrihet

 • Freedom of expression: landmark judgments, Council of Europe (länk)

e-samhället och e-förvaltning

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI direktivet)
 • 2011/833/EU: Kommissionens beslut av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (länk)

IT brott