Europeisk rättsinformatik

Rättsinformatik eller IT rätt finns inte som eget ämne i EU-rätten:s register över gällande unionslagstiftning, därför följer här länkar till ämnen som rör rättsinformatik:

 • distansavtal och elektroniska betalning: 15.20.40 Skydd av ekonomiska intressen (länk)
 • elektronisk handel: 06.10 Principer och villkor (länk)
 • elektronisk kommunikation: 13.20.60 Informationsteknik, telekommunikationer och databehandling (länk)
 • dataskydd inom elektronisk kommunikation: 15 Miljö, konsument- och hälsoskydd – 15.20.10 Allmänt (länk)
 • elektronisk offentlig upphandling: 06.30 Offentlig upphandling (länk)
 • forskning inom teknik: 13.10.30 Forskning och teknisk utveckling (länk)
 • informationssäkerhet och elektronisk data: 16.20 Informationsspridning (länk)
 • personlig integritet och dataskydd: 16.20 Informationsspridning (länk)
 • upphovsrätt o.dyl.: 17.20 Immaterialrätt (länk)

Direktiv av intresse för rättsinformatik

e-handel & konsumentskydd

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/123/EG av den 12 december 2006 om tjänster på den inre marknaden (e-handels direktivet)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG av den 20 maj 1997 om konsumentskydd vid distansavtal (direktivet om distansavtal) – konsoliderat text
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/114/EG av den 12 december 2006 om vilseledande och jämförande reklam (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/83/EU av den 25 oktober 2011 om konsumenträttigheter och om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/44/EG och om upphävande av rådets direktiv 85/577/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 97/7/EG Text av betydelse för EES (länk)

immaterialrätt

 • WIPO:s fördrag om upphovsrätt (WCT) (EUR-Lex länk)
 • WIPO:s fördrag om framföranden och fonogram (WPPT) (EUR-Lex länk)
 • Rådets direktiv 87/54/EEG av den 16 december 1986 om rättsligt skydd för kretsmönster i halvledarprodukter (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/44/EG av den 6 juli 1998 om rättsligt skydd för biotekniska uppfinningar (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 98/71/EG av den 13 oktober 1998 om mönsterskydd (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (infosoc-direktivet)
 • Rådets förordning (EG) nr 6/2002 av den 12 december 2001 om gemenskapsformgivning (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/48/EG av den 29 april 2004 om säkerställande av skyddet för immateriella rättigheter (länk) (konsoliderad)
 •  Kommissionens rekommendation av den 18 maj 2005 om kollektiv gränsöverskridande förvaltning av upphovsrätt och närstående rättigheter i samband med lagliga musiktjänster på nätet (länk)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/115/EG av den 12 december 2006 om uthyrnings- och utlåningsrättigheter avseende upphovsrättsligt skyddade verk och om upphovsrätten närstående rättigheter (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/116/EG av den 12 december 2006 om skyddstiden för upphovsrätt och vissa närstående rättigheter (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar (kodifierad version)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/24/EG av den 23 april 2009 om rättsligt skydd för datorprogram (kodifierad version)
 •  Rådets förordning (EG) nr 207/2009 av den 26 februari 2009 om gemenskapsvarumärken (kodifierad version)
 • 89/695/EEC: Agreement relating to Community patents – Done at Luxembourg on 15 December 1989 (engelska)

personlig integritet och dataskydd

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (dataskyddsdirektivet) – gäller endast till 25 maj 2018.
 • Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (GDPR)
 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (direktiv om integritet och elektronisk kommunikation)

yttrandefrihet

 • Freedom of expression: landmark judgments, Council of Europe (länk)

e-samhället och e-förvaltning

 • Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (PSI direktivet)
 • 2011/833/EU: Kommissionens beslut av den 12 december 2011 om vidareutnyttjande av kommissionens handlingar (länk)

IT brott